Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Визуална реторика и визуални медии в края на XX и началото на XXI век. Херменевтични и семиотични стратегии в изследванията на визуалната реторика.
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Логиката на дисертационния текст следва интердисциплинарния характер на интерпретациите, които визуалните изследвания получават.Фокусирайки се върху визуалната култура (като винаги динамично единство на практики и навици на гледане, експлоатирани визуални медии, споделени визуални образи и модели на репрезентация), визуалните изследвания се конструират като свого рода “изследване на нестабилностите” трансформирайки знанието относно виждането и визуалността. В подобен контекст, обект на изследането е артикулираната в края на ХХв. методологическа платформа, заявила се с назанието "теория на визуалната реторика". Иначе казано - изследванията на визуалната реторика се тълкуват като частен случай на визуалните изследвания. Предмет на дисертационния труд са концептуалните модели за реторически анализ на различни по вид форми на визуална култура, изведени в две от водещите стратегии [Visual Rhetoric Studies, Rhetorique Visuelle] в рамките на тази теория и разгърнати по-конкретно в англосаксонския дебат относно визуалния аргумет и франкофонските класификации на визуалните тропи. В логиката на дисертацията, определението визуално реторически изследвания интегрира както англо-саксонския, така и франкофонския проекти за визуална реторика. Изследването предлага системен теоретичен анализ на утвърдените към момента разбирания за визуална реторика; извежда основните теоретични постановки, категории и подходи на визуално реторическите изследования и на тази основа –реконструира наличните реторически методи за анализ на визуалната комуникация и култура. Първата част на дисертацията предлага обзор на основните автори; отграничавайки ключовите дефиниции и проблемни кръгове, обособили се в по-широкото поле на изследванията на визуалната култура и визуалните медии; въвеждайки по този начин работна класификация на някои от по-важните школи във визуалните изследвания. На този фон в компаративен план се анализират водещите стратегии, които в последните няколко десетилетия се оформят в изследванията по визуална реторика. Подобна интенция преследва прагматичната задача да изведе своя методика за анализ на визуални изображения, конструирана на основата на интердисциплинарните практики в полето на визуалните изследвания; като заедно с това - разшири категориалния апарат на реториката в това изследователско поле. ------------------------- Ключови думи: визуална реторика и комуникация, изследвания на визуалната култура, визуален обрат визуален образ, визуални тропи, визуална аргументация
Хронологичен обхват на дисертацията втората половина на XX и началото на XXI век.
Териториален обхват на дисертацията теория и история на комуникацията, теория и история на културата, херменевтика, семиотика, културна антропология,
12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.

17 юни 2020
Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2021-2022
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria