Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Кръстина Тодорова
Научен ръководител доц. д-р Моника Богданова
Информация за връзка todorova.kr@gmail.com
Висше училище/научен институт СУ "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Факултет по педагогика, Катедра Социална работа
Други дисциплини с които е свързана дисертацията психология, социология
Работни езици на докторанта английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Педагогика
Научни интереси професионално ориентиране и кариерно развитие, психоаналитичен подход, реформаторска педагогика, психоаналитична педагогика, психологически проблеми на юношеството, девиации, доброволчество
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта

1. Богданова, М., Тодорова, К., Петкова, Е. Мултисензорният принцип при работа с деца (със специфични потребности). Концепции и Наръчник за желаещи. Авангард Прима, С., 2014.

2. Тодорова, К. Поведение срещу себе си, Другия и обществото (под печат).

3. Богданова, М. Тодорова, К. Психоаналитичният подход в процеса на професионално ориентиране и консултиране в училище (под печат)

4. Тодорова, К. Маргиналност в образованието – изкривените проекции на закъснялото професионално ориентиране. В Българско списание за образование, 1/2013, ISSN 1314-9059 - http://www.elbook.eu/images/St3_K.Todorova%202.pdf;

5. Тодорова, К. Доброволчеството като механизъм за професионална реализация. В: Списание Социална работа, бр.1/2013, ISSN 1314-9644 - http://www.swjournal-bg.com/article.php?id=8;

6. Богданова, М. Тодорова, К. Детето със специфични потребности – резултати от едно изследване. В: Българско списание за образование, бр.2/2013, ISSN 1314-9059 - http://www.elbook.eu/images/St3.pdf

7. Богданова, М, Тодорова, К. Учене чрез преживяване или (как да) Бъдете про-активни?!., София, 2011.

8. Тодорова, К., Петкова, Е., Каменова, М., Богданова, М. От другата страна на 4-ти километър., С., 2011

9. Тодорова, К., Петкова Е., Каменова, М. Студентско сдружение „Социален работник” – между абстракцията и акцията. В: Социална работа – обучение и практика. С., 2011

10. Комнева, К., Петкова, Е., Тодорова, К., Цапов, А. Наръчник по професионално ориентиране, С., 2010.

Шифър на научната специалност 01
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2002
Дата на отчисляване 1.1.2002
Докторански трудове
Тема на дисертацията Професионално ориентиране и консултиране на юноши с асоциално поведение
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria