Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Нора Голешевска
Научен ръководител проф. Ив. Мавродиева
Информация за връзка nora.goleshevska@gmail.com
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Философски факултет
Факултет/Катедра (ако има) Реторика
Други дисциплини с които е свързана дисертацията културология, медии, история и теория на изкуството, социални науки
Работни езици на докторанта английски, италиански, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Философия
Научни интереси философия на културата, културология, визуални изследвания, антропология на образа, визуална семиотика, медийни изследвания, теория на рекламата
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта * ----– 2012 – Тълкуванията на визуалния обрат в хуманитаристиката и легитимационните стратегии на визуалните изследвания. Bildwissenschaft versus Visual Studies?, В:Михайлова, К.(съст.), сб. Млада наука за изкуствата, Том ІІ. Изд."М-8-М", София, 2012, с. 95-109, ISSN 1314-6777 --------------------------------------––––------------------------------------------------------------------------–– * ----- 2012 – Визуални медии и визуална реторика в края на XX и началото на XXI век. Херменевтични и семиотични стратегии в изследванията на визуалната реторика (Автореферат на дисертация) http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/91474/703019/version/1/file/NoraGoleshevska_Avtoreferat.pdf * ----– 2011 "Unlimited - Награда за съвременно българско изкуство" (ред); ISBN: 978-954-92842-1-8 http://unlimitedproject.eu/Static/Catalogue_UNLIMITED_2011_WEB.pdf ----––––––––––––––––––––––– * ----- 2011 – Сарторианският Homo Videns: политическа теория в перспективата на Visual Studies, В: сп. Инфраструктура & комуникации, година 2, юни 2011, бр. 5, 2011, с. 64-73, ISSN 1314-0930 -- * ----- 2011 –––––– Tълкуванията на визуaлните медии в изследванията на визуалната култура. От Маклуън до Visual Studies, В: Електронно научно списание Реторика и комуникации, бр. 1, 2011, ISSN 1314-4464 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- * ----- 2010 – Разказаният (the world narrated) и показаният (the world displayed) свят в социалната семиотика на Гюнтер Крес. Към понятието за мултимодалност на комуникацията; В: Мавродиева, Ив. (съст.) сб. Комуникации във виртуална среда, УИ Св. Климент Охридски, 2010, с. 20-31, ISBN 978-954-07-3155-1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2010 – Модели на визуалната реторика в Европа и Северна Америка. Естетика, семиотика или реторика на визуалната култура?, В: Михайлова, Катя (съст.) сб. Млада наука за изкуствата. Научна сесия за докторанти, М-8-М, София, 2010, с. 199-212, ISBN 978-954-8177-51-1 ------------------------ 2010 – Visual Studies. Визуална реторика. Визуална аргументация. Прагматизъм и реторическа критика в изследванията на визуалната култура, В: Годишник Докторантски изследвания по социални и хуманитарни науки, УИ Св. Климент Охридски, 2010, с.198-241 ----------------- 2009 – Визуалната метафора във визуалните изкуства и рекламата. (Компаративен анализ), В: сб. “Съвременни реторически практики”, Мавродиева, Ив. (съст.), ИК СЕМАРШ, с. 68-91, ISBN 978-954-9590-05-0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2005 – Fragments of the museum. Reflections on an Aspect of Ivan Mudov’s works , In: Visual Seminar. Resident Fellows Program, Vol. 4 „City as a Museum”, ed. Popova, D., Institute for Contemporary Art – Sofia & Center for Advanced Studies – Sofia, pp. 30-44, ISBN 3-86588-237-4
Шифър на научната специалност 050113
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2008
Дата на отчисляване 1.5.2011
Докторански трудове
Тема на дисертацията Визуална реторика и визуални медии в края на XX и началото на XXI век. Херменевтични и семиотични стратегии в изследванията на визуалната реторика.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria