Начало / Правила
Правила

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
ОТ АСОЦИАЦИЯ НА ДОКТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Асоциация на докторантите в България е сдружение, учредено като юридическо лице с нестопанска цел съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Мисията на Асоциация на докторантите в България е:
1. Да допринася за защита на интересите, професионалното развитие и подпомагане на докторантите в България.

Основни цели на Асоциация на докторантите в България са:
1. Осигуряване на определен социален статус на докторантите в България.
2. Опазване и защита на икономическите, социалните и професионални интереси на нейните членове.
3. Осигуряване на правна защита на докторантите в България.
4. Насърчаване на колегиалността и сътрудничеството между членовете на Асоциацията.
5. Осигуряване на достъп и обмен на информация между члленовете във връзка с научно-изследователската дейност на докторантите и с оглед защита на техните интереси.
6. Подпомагане на професионалната реализация на получилите научна степен “доктор”.
7. Насърчаване на изграждането и поддържането на контакти със сродни научни организации в България и чужбина.

Средства за постигане целите на Асоциацията са:
1. Защитава правата и интересите на лицата с докторантски статут пред висши учебни заведения, обществени и правителствени организации.
2. Извършва обучение и повишаване на квалификацията на докторантите в България като организира консултации, провежда курсове, семинари и други форми на обучение.
3. Оказва съдействие за публикации на докторантите.
4. Осигурява възможности за работа по съвместни проекти.
5. По своя инициатива или при поискване дава мнения по въпросите, отнасящи се до членовете и лицата с докторантски статут.
6. Подпомага ефективната дейност на докторантите в България като създава консултативни и координационни групи, създава и развива стрктури на Асоциацията, съдейства за повишаване информираността на лицата с докторантски статут.
7. Развива международно сътрудничество със сродни организации в чужбина, съдейства на членовете си и лицата с докторантски статут да участват в международни прояви.
8. Издава рекламни и информационни материали за популяризиране в страната и чужбина на дейността на Асоциацията и на нейните членове.

Асоциация на докторантите в България ще разходва имуществото си за:
1. Развитие и утвърждаване на ценностите на гражданско общество и авторитета на академичното знание в страната.
2. Подпомагане на социалната и личностна реализация.
3. Формиране на култура на диалог и сътрудничество в областта на академичното образование и обмен.
4. Формиране на гражданска позиция по развитието на образованието и академичното знание.
5. Други дейности в сферата на академичното знание и образование.

Асоциация на докторантите в България може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността си обществена полза, насочена към постигане на нейните цели, по реда определен в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Подборът на облагодетелстваните лица и начинът на тяхното подпомагане от Асоциацията се извършват в зависимост от финансовите възможности на Асоциацията и нейните цели, като приоритетно се предоставя помощ за:
1. Професионално развитие и подпомагане на докторантите в България;
2. Обучение, повишаване на квалификацията и създаване на условия за обмен на информация във връзка с научно-изследователската дейност на лицата с докторантски статут.
3. Развиване на сътрудничество и съдействие за установяване на контакти със сродни организации в страната и чужбина, участие в международни прояви и обмен.

Председател на УС:
Мария Воденичарова

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria