Начало / Заявление за членство в АДБ
Заявление за членство в АДБ


Аз, долуподписаният.................................................................................................
(име, презиме, фамилия)

ЕГН ..........................., ЛК№ .........................., издадена на ................. от МВР ....................,

зачислен в /редовна, задочна, свободна/ докторантура със заповед №................................
/ненужното се зачертава/
от дата....................................... към ВУ .................................................................................. в
специалност ..............................................................................................
по научно направление .........................................................................................................,

заявявам желанието си за членство в Асоциацията на Докторантите в България - АДБ,

считано от .................................... .


Декларирам, че съм запознат с Устава на асоциацията.

Прилагам:
1. Копие от заповед за зачисляване
2. Автобиография
3. Документ за платена членска такса

Дата:
Подпис:


за контакт: Мария Воденичарова, e-mail: ; тел. 829 24 2531 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria