Начало / Анотация Т. Ангелова
Анотация Т. Ангелова

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕДУРИ В ХУМАНИТАРНИТЕ НАУКИ (с оглед на педагогическите дисциплини)
доц. д-р Татяна Ангелова, Факултет по славянски филологии
Кредити: 2,5 Часове: 15

Цели на курса: Формиране и усъвършенстване на евристични умения: за определяне на хипотеза, избор на адекватна изследователска процедура; за събиране, обработване и интерпретация на данните от изследването; за прилагане на критическо мислене в хода на изследването.

Методи на оценяване: формиращо оценяване, решаване на казуси, изработване и обсъждане на компютърна презентация
Предварителни изисквания: компютърна грамотност.

Съдържание на дисциплината:
Семинарът е посветен на процедури, с помощта на които се дава отговор на изследователски въпроси, свързани с хуманитарните науки и по-конкретно с педагогическите дисциплини.

Докторантите представят своите проекти за концепции на дисертационната теза. Въз основа на разискванията върху концепциите се стига до идеи за използване на изследователски процедури, адекватни на целите и задачите пред конкретния докторант/докторантка. В хода на дискусията се проследяват характеристики на изследователски процедури, използвани в хуманитарните науки.

Сред по-важните процедури може да бъдат посочени: контент-анализ, текстолингвистичен анализ, дискурсен анализ, корпусна лингвистика, статистически методи, експертна оценка, анкета, интервю, казус, установяващ и формиращ педагогически експеримент, тестови задачи и др.

Обучението протича под формата на тренинг, като се използват активни методи на учене в и чрез опита и работа в екип. Прилага се формиращо оценяване по отношение на изработените в екипите проекти за приложение на изследователски процедури.

Препоръчана литература:
Ангелова, Т. Анализ на писмен ученически дискурс. В: Съвременни тенденции в обучението по български език. Сб. в чест на 65-годишнината на проф. Кирил Димчев. Булвест 2000 С. 2000
Ангелова, Т. Речевой акт в педагогической коммуникации (на материале болгарского языка).Компьютерная лингвистика и интелектуальные технологии. Труды международной конференции Диалог 2003. Москва. Наука 2003
Angelova T. The national exam - test (the language component) in the Bulgarian secondary school and grammatical competence of the students - http://www.slav.uni-sofia.bg/liliJournal/AngelovaT200401a.html
Ангелова Т. Конструирование корпуса письменных текстов учеников болгарской средней школы. Вопросы. Трудности. Решения. http://www.dialog-21.ru/Archive/2004/Angelova.html
Бижков, Г. Методология и методи на педагогическите изследвания / Георги Бижков, Володар КРАЕВСКИ ; Прев. от рус. Георги Бижков - [2.] прераб. и доп. изд. - София : Аскони издат : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999
Еко, Умберто Как се пише дипломна работа, София: ИК “Александър Панов”, 1999
Мавродиева, Ив. Академичното писане. Сема-РШ, 2005
Американска асоциация на психолозите. Ръководство за цитиране и писане: APA Formatting and Style Guide
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/


31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria