Начало / Анотация Б. Знеполски
Анотация Б. Знеполски

НОВИТЕ ФОРМИ НА ПОПУЛИЗЪМ
Доц. д-р Боян Ивайлов Знеполски
Кредити 5
Часове – 30 часа
Характер на обучението - Лекции и семинари

Цели на курса: Курсът има за цел да представи в сравнителен план социалните, културните и политическите аспекти на новите форми на популизъм в Европа.
Предварителни изисквания - Няма

Съдържание на дисциплината
Курсът “Новите форми на популизъм” е изграден от три части. Първата част на курса е посветена на историческите трансформации на понятието “народ”, на социалните и политически граници на неговата употреба, както и на кризата на понятието, предизвикана от процесите на глобализация и довела до възхода на новия популизъм. Втората част обхваща представянето на популисткия феномен в историческа перспектива и изясняване на приликите и разликите между старите и новите форми на популизъм. В тази част популизмът ще бъде дефиниран в различни концептуални планове: популизмът и кризата на политическото представителство, национални и социални аспекти на популизма, ролята на медиите и неправителствените организации за усилването или ограничаването на популистките тенденции. Третата част има за задача да сравни западноевропейските и източноевропейските форми на популизъм, да изследва опасностите, криещи се в популисткия феномен, както и да дефинира възможните противодействия срещу тях. Курсът ще завърши с дискусия, обвързваща темата за популизма с проблематиката за съвременните социални и политически митове.

Препоръчана литература:
- Ив. Хаджийски, Бит и душевност на българския народ, София, УИ “Св. Климент Охридски”, 1995;
- Ив. Еленков, Р. Даскалов, Защо сме такива?, София, Просвета, 1994;
- Ж. Жюлиар, “Народът” в: П. Нора, Места на паметта, том II, София, ДНЧО, 2005;
- Дж. Лукач, Демокрация и популизъм: страх и омраза, София, Обсидиан, 2005;
- Призракът на народа. Новите форми на популизъм, сп. Китика и хуманизъм, кн. 23, бр 1/2007;
- M. Cannovan, Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy в: Political Studies, XLVII, 1999;
- E. Gellner, G. Ionesco, Populism: Its Meaning And National Charactesristics, London, Wedenfeld and Nicolson, 1969.
- M. Mazower, The Balkans, London, Weidenfeld and Nicolson, 2000.
- P. Taggart, Populism, Open University Press, 2000;
- P.-A. Taguieff, L’illusion populiste, Paris, Flammarion, 2007;
- M. Wieviorka, La démocratie à l’épreuve. Nationalisme, populisme, ethnicité, Paris, La Découverte, 1993.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria